Start Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) informuje się, iż:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług jest InDent Stomatologia Specjalistyczna.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

Diagnozy medycznej, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, na podstawie: art. 9 lit. h RODO, o ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późń. zm), o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Realizacji przepisów prawa podatkowego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pacjenta dane zostaną przekazane administracji podatkowej a w przypadku świadczeń finansowanych przez inne instytucje finansowe również tym podmiotom.

Pani/Pana dane będą przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z przepisami (Art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje czas przechowywania dokumentacji medycznej, podstawowym okresem jest 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, przy czym przepis zawiera odstępstwa).

Posiada Pani/Pana prawo do żądania od Administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia oraz usunięcia lub ograniczenia w przypadku, gdy nie odbyła się żadna zaplanowana wizyta czy zabieg,

Posiada Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych.